பத்து விரல்களையும் குவித்து தமிழ் கலாச்சாரத்தின் படி குவியம் உங்களை வரவேற்கிரது

வணக்கம்! - Welcome

வணக்கம்!

 இலக்கியவாதிகளே குவியத்தைப் பார்வையிட வருக

                    ********

Welcome

Dear literary readers. You are welcome to view Kuviyam.

SHORT STORIES FROM SRI LANKA

SHORT STORIES FROM SRI  LANKA

( Reflective of Traditions, Culture & Environment)

 

The book is available at Amazon.com in eBook and Print Book format from 1st January 2018

 

About the book

This collection of twenty short stories is the second version of the book. The stories were coined from different social, traditional and environmental issues. There are several issues such as Caste system, Dowry, Male domination, Land issues, arranging marriages,  beliefs. The behavior of village people and Environmental issues etc. These issues faced a few decades ago by the Tamil community in Sri Lanka. These issues have has changed with time after the Eelam war an example is a caste system, male chauvenism and animal sacrifice. The stories are based on the incidents experienced by the author. The names, locations are fictitious. These stories will be interesting for the present generation of Tamils who were born abroad and not experienced the superstitions and social-cultural issues faced by the Tamil community. They may also involve themselves in the analysis of how these issues have currently undergone changes among the Tamil community living now in Eelam and abroad,

 

THE HINDU TEMPLES IN SRI LANKA

This book is available in Kindle and Paperback format at Amazon com. It covers the history and legends of 5 Iswrams and important temples. An ideal book for the younger generation of Tamils living abroad 

THE COLOMBO COOLIE

This is the story of coolie  who came to Sri  Lanka during the British ruled and worked as a laborer in Pettah market Colombo  

பாட்டி சொன்ன இலங்கையின் மரபுக் கதைகள்

இந்த தொகுப்பு  இலங்கையில் உள்ள முக்கிய   மதங்களையும்  உள்ளடக்கிய  கதைகள்    மின் நூலலாக மட்டுமேமே Amazon.com  யில் உண்டு 

முது தமிழர் முத்துமாலை ( சிறு கதைகள் தொகுப்பு)

13 தேசங்களின் தமிழ் படைப்பாளிக்ளின் சிறு கடிகளை தொகுத்து இலங்கையின்  வட மாகாண  முதல்வரின் வாழ்த்துரை யோடு வெளிவந்த சிறு கதை தொகுப்பு. இதனை மின் நூல் வடிவில் மடுமே Amazon.com  இல் உண்டு 

THE RANSOM

This is the story of White Van Kidnapping in Sri Lanka  Available in Kindle and paperback formats in Aamzon.com