வணக்கம் பார்வையாளர்களே

 “குவியம்” என்ற வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் FOCUS எனப்படும்;. இவ்வெப்பக்கம் எனது தமிழ், ஆங்கில இலக்கியப் படைப்புகளை ஒரு இடத்தில் குவிக்கிறது.  எனது ஆங்கில நூல்களை Amazon.com  யில் பார்வையிடலாம். எனது படைப்புகள் கீழ்கண்டவைகளை உள்ளடக்கும்.

1    சிறுகதைகள் (அறிவியல் உருவகம், மனித உரிமை மீறல், குடும்பம், மரபு, ஆவிக்  கதைகள்)

2    வரலாறு

3.    ஆன்மீகம்

4.    கவிதைகள்

5.    கட்டுரைகள் 

நன்றி  

பொன் குலேந்திரன் - கனடா

           

                                    ♣♣♣♣♣

Dear Reader

 Focus in Tamil means “Kuviyam”.

I am a dual language writer (Tamil & English). I have published several books in both languages. For English books, look into Amazon.com

 The objective of this web site is to publish my creations in Tamil and English. The Creations contain:

  1. Short stories (including science fiction,Family issues, Social, Allogery, HR Violations< Ghos)
  2. Heritage
  3. Spirituality
  4. Poems
  5. Essays

Thank you

Pon Kulendiren

Mississauga L5N 6S9

Ontario, Canada

Kulendiren2509@gmail.com