1. அருவி

2. ஆசை

3. சாதகம்

4. சும்மா

5. முத்தம்