அழகு_Unicode_Final

Short Novel based on BEAUTY

mulli_veali_6_inch

"Behind the thorn Fence" - Maniki farm (Refugee camp) Vavuniya short novel

Parvai_CustomA4 (1)

" View " Short story collections

20-Marapu Kathaihal s-A4 (1)

Ceylon Legendary stories

kaalamA4

Science fiction stories in Tamil

பொன்னின் தமிழ் மின்நூல்கள்

PDF யில் உள்ள மின்நூல்களை வாசிக்க கோப்பில் சொடுக்கவும்;.

மின் நூல்கள்
1. காலம் (அறிவியல் கதைகள்).
2. இலங்கை மரபுக் கதைகள
3. பார்வை
4. முள்வேலிக்குப் பின்னால்

5 அழகு - குறுநாவல்